Weryfikacja

Jedną z największych zalet wdrożenia procesu BIM w trakcie prac projektowych jest oszczędność czasu i pieniędzy, dzięki zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia błędów i kolizji projektowych, w trakcie budowy. Weryfikacja opiera się na szeregu działań, mających na celu sprawdzenie poprawności decyzji projektowych w środowisku wirtualnym, celem uniknięcia kosztownych zmian i poprawek w trakcie realizacji oraz po przekazaniu obiektu do użytkowania.

Weryfikacja modeli BIM
Podstawowym działaniem w zakresie weryfikacji jest sprawdzenie występowania kolizji pomiędzy projektami branżowymi. Za pomocą zaawansowanych narzędzi cyfrowych można skontrolować ewentualne kolizje geometryczne oraz pomyłki projektowe. Odpowiednie zdefiniowanie testów pozwala na np.:

  • lokalizację kolizji pomiędzy poszczególnymi elementami architektury, konstrukcji, czy instalacji,
  • sprawdzenie gabarytów przestrzeni serwisowych,
  • automatyczne sprawdzenie szerokości dróg ewakuacyjnych

.

Kolejnym działaniem jest weryfikacja modelu wykorzystywanego w procesie przedmiarowania, kosztorysowania oraz harmonogramowania. Kontrola obejmuje sprawdzenie poprawności wykonania parametrycznego modelu pod kątem geometrii poszczególnych elementów oraz informacji do nich przypisanych. Przykładem niewłaściwego wykorzystania narzędzi BIM może być model poprawny geometrycznie, lecz zbudowany w oparciu o błędne informacje, dotyczące poszczególnych elementów (rodzaje materiałów, podział na kondygnacje, właściwości fizyczne przegród). Model taki będzie sprawiał wrażenie poprawnego, jednak generowana w oparciu o niego dokumentacja będzie bezużyteczna.


Weryfikacja dokumentacji tradycyjnej

Inną metodą implementacji narzędzi BIM jest kontrola tradycyjnej dokumentacji projektowej 2D, poprzez opracowanie modelu na bazie rysunków, specyfikacji i kart katalogowych. W zależności od potrzeb zleceniodawcy, weryfikacja może służyć eliminacji kolizji projektowych, analizom energetycznym na potrzeby certyfikacji lub sprawniejszej prefabrykacji w trakcie budowy. Modele takie można wykonywać dla istniejących budynków i infrastruktury, na potrzeby remontów, rozbudowy i zarządzania nieruchomością. Dzięki odtworzeniu stanu obecnego w oparciu o dostępną dokumentację, pomiary (na przykład skany laserowe 3D) oraz wiedzę inżynierską, można uzyskać aktualną i spójną i pełną bazę danych o obiekcie.