Od 1998 roku zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach planowania komercyjnych, publicznych oraz infrastrukturalnych inwestycji budowlanych i technologicznych. Do grona naszych klientów należą głównie publiczne instytucje międzynarodowe, rządowe, samorządowe oraz korporacje przemysłowe.Nasze biznesowe doświadczenie oraz technologiczne i jurydyczne kompetencje pozwalają tworzyć nam liczne synergiczne relacje, przynoszące korzyści zarówno dobru publicznemu jak i kapitałom prywatnym. Profesjonalizm i dyskrecja są kluczowymi wartościami naszej firmy.

Since 1998, we have been providing our clients with comprehensive support at all stages of planning commercial, public and infrastructure and technology projects. Our clients are mainly international public institutions, governments, local governments and industrial corporations. Our business experience as well as our technological and legal competencies allow us to create multiple synergistic relationships, benefiting both the public good and private capital. Professionalism and confidentiality are the key values of our company.